Sertifikaatit kertovat vastuullisuudesta

JATKUVAN PARANTAMISEN periaate ohjaa kaikkea toimintaamme. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, kehitämme uusia keinoja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan sekä tähtäämme ympäristön hyvinvoinnin parantamiseen. Kulttuurimme ytimessä on lupausten pitäminen: hoidamme asiat kerralla kuntoon ja pysymme aikataulussa.

Kulttuurimme ytimessä on lupausten pitäminen.

Meille on tärkeää ottaa kaikessa toiminnassamme huomioon laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuus. Sertifioidut järjestelmämme varmistavat, että toimintamme pysyy korkealla tasolla. Sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä tukee toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä ja auttaa varmistamaan asiakastyytyväisyyden. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ja osoitus ympäristöasioiden hyvästä hoidosta sekä jatkuvasta kehittämisestä. OHSAS 18001 -työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä puolestaan tukee turvallisen toimintakulttuurin kehitystä.

Ympäristö on meille tärkeä

NOUDATAMME KESTÄVÄN kehityksen periaatteita kaikessa, mitä teemme. Tärkeitä keinoja matkallamme kohti ympäristöystävällistä huomista ovat

• Toimintaamme koskevan ympäristölainsäädännön noudattaminen.
• Ympäristöriskien arviointi, hallinta ja poistaminen.
• Kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden käyttäminen sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen niin tuotekehityksessä, tuotantoprosesseissa kuin toimintatavoissakin.
• Ympäristöpolitiikkaamme tukevan toiminnan edellyttäminen myös alihankkijoiltamme ja sopimuskumppaneiltamme.
• Henkilöstömme kouluttaminen ja opastaminen ympäristöasioissa.
• Ympäristöasioista aktiivisesti tiedottaminen ja avoimen keskustelun ylläpito.

Tavoitteet ohjaavat vastuullisuustyötämme

Jotta tietäisimme, missä menemme ympäristöasioiden suhteen, olemme asettaneet itsellemme konkreettisia, mitattavia tavoitteita. Vuoden 2019 tavoitteinamme olivat muun muassa polttoainekulutuksen minimointi sekä jätekustannusten hillitseminen lajittelua tehostamalla.

Suunnitelmallinen ajo säästää

Käytössämme on runsaasti ajoneuvoja, joten niiden käyttöä optimoimalla voimme vaikuttaa ympäristökuormaan merkittävästi. Optimointi tarkoittaa autojen määrän, koon ja käytön mahdollisimman tehokasta hallintaa. Sen avulla säästämme luonnon lisäksi myös rahaa.

Mittaamme autojen käytön tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä suhteuttamalla polttoaineen kulutusta liikevaihtoomme. Vuonna 2019 autoihimme tankattiin Suomessa noin 850 000 litraa polttoainetta, ja ylläpito- ja huoltopalveluidemme liikevaihto oli noin 193 miljoonaa euroa. Tankatun polttoaineen ja liikevaihdon suhde oli näin ollen 4,4 litraa/1000 euroa liikevaihtoa. Lukema kasvoi edellisestä vuodesta (3,7), vaikka todellisuudessa suhde pysyi samalla tasolla. Syynä eroon ovat vuodelle 2019 käyttöön otetut muutokset raportointitavoissa.

Tähtäämme korkeaan kierrätysasteeseen

Myös jätteiden kierrätysastetta mittaamme suhdeluvulla. Jätehuoltokumppanimme tuottamien raporttien pohjalta laskemme, kuinka suuret kustannukset yksi jätetonni keskimäärin synnyttää. Mitä korkeammaksi kierrätysasteen saamme, sitä pienemmäksi kustannukset jäävät. Vuonna 2019 lukema oli 190 euroa jätetonnia kohden, joten jäimme asettamastamme tavoitteesta, joka oli 140 euroa jätetonnilta. Syinä tähän oli rakennusjätteen suhteellisen osuuden kasvu kaikesta Aren Remeon kautta hoidetuista jätteistä ja toisaalta aiempaa pienemmät tietyistä materiaaleista saadut hyvitykset.

Blominmäen hankkeessa minimoidaan päästöt

HELSINGIN SEUDUN ympäristöpalvelut (HSY) rakennuttaa Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa ja Are toimii hankkeen taloteknisenä projektinjohtourakoitsijana. Are vastaa kohteen LVI-, sprinkleri-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotöistä.

Jättihankkeen kokoluokkaa kuvaa se, että pelkästään IV-kanavaa asennetaan noin 12 000 metriä. Poikkeuksellisen suuren toimituksen vuoksi Are ja Lindab ovat päättäneet toteuttaa kanavatuotannon työmaaympäristössä. Työmaaoloihin on suunniteltu oma kanavakone.

Kun IV-kanavien valmistusprosessi hoidetaan työmaalla, pystytään vähentämään merkittävästi työmaaliikennöintiä ja minimoimaan kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Arvioiden mukaan
ilmanvaihtokanavien paikalle kuljettamiseen olisi tarvittu jopa 300 rekkakuljetusta. Esimerkiksi tarvittavaa suurinta 1600-millistä kanavaa mahtuu täysperävaunulliseen rekkaan vain 15 metriä.

Työmaalla tehtävän kanavatuotannon ansiosta myös hukkaa kertyy tavallista vähemmän, kun kanavien pituus ja asennus voidaan optimoida työmaan tarpeen mukaan.